Stanovy

 

Základní ustanovení

 

1. Název, sídlo

 

Občanské sdružení nese název: HRUŠTIČKY (dále jen "Sdružení").

Sídlem Sdružení je Hruška 113, 798 27

 

2. Právní povaha

 

Sdružení je založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů na dobu neurčitou. Sdružení je právnickou osobou s působností na území České republiky. V právních vztazích vystupuje Sdružení svým jménem, za své závazky odpovídá svým majetkem. Sdružení je dobrovolným, neziskovým sdružením.

 

3. Cíl sdružení, předmět a způsob  činnosti

 

Cílem sdružení je:

-          vytváření příležitostí k využití volného času občanů, obzvláště dětí a mládeže a organizování aktivit pro děti, mládež a spoluobčany,

-          poskytovat rodičům, příbuzným, spoluobčanům a zdravým i postiženým dětem prostor pro setkávání a navazování vztahů a současně tak oživovat společenský život obce Hruška a integrovat do něj všechny občany,

-          cílem sdružení je vytváření podmínek pro rozvoj společenského života v obci, zkvalitnění a zpříjemnění života v obci a nabízení volnočasových aktivit všem občanům,

-          vytvářet podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy, OÚ a jinými státními institucemi.

 

4. Členství ve Sdružení

 

Členství ve Sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát občan nebo jakákoliv právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíly sdružení a s jehož členstvím vysloví souhlas členská schůze.

 

Členství ve Sdružení zaniká vystoupením člena písemným oznámením, rozhodnutím Členské schůze o vyloučení, nebo neplněním povinností člena déle než rok. Členství zaniká dnem doručení písemného sdělení člena o vystoupení nebo dnem rozhodnutí Členské schůze o vyloučení. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazeného členského příspěvku.

 

Členové Sdružení jsou zejména povinni:

- dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Sdružení,

- přispívat k naplňování cílů a poslání Sdružení,

- hradit řádně a včas členské příspěvky,

- svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení.

 

Členové Sdružení mají zejména právo:

- volit a navrhovat kandidáty do orgánů Sdružení,

- podílet se na všech výhodách členství,

- být informován o činnosti Sdružení,

- obracet se na orgány Sdružení s podněty a stížnostmi,

 

5. Orgány sdružení jsou

 

a)      členská schůze

b)      rada

 Členská schůze

1.      Členská schůze  sdružení je nejvyšší orgán sdružení a je tvořen všemi členy sdružení. Členskou schůzi svolává rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá zasedání vždy, když o to požádá nejméně polovina členů a to ve lhůtě do 1 měsíce.

2.      Členská schůze rozhoduje o změnách stanov, volí radu, rozhoduje o zrušení členství a o zániku sdružení.

3.      Členská schůze je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. O změně stanov a o zániku sdružení rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních věcech nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Rada sdružení

1.      Rada je výkonným a řídícím orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

2.      Rada má 3 členy.

3.      Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

4.      Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí rada sdružení, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

5.      Jménem sdružení jedná předseda.

 

Sdružení nezřizuje organizační jednotky. Pokud budou k zajištění činnosti zřizována pracovní místa, bude o jejich počtu, obsazování, pracovní náplní a výši mzdy rozhodovat Rada.

 

6.  Zásady hospodaření

 

      Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

      Zdrojem majetku jsou zejména

a)     členské příspěvky,

b)     dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

c)     příjmy z případné doplňkové činnosti při naplňování cílů sdružení,

d)     výnosy majetku,

e)     příspěvků státní správy a samosprávy,

f)      grantů nadací.  

Sdružení je nezisková organizace. S prostředky sdružení nakládá v souladu s platnými právními předpisy. O svém hospodaření vede účetnictví, které je k nahlédnutí každému členu sdružení.

 

7. Zánik sdružení

 

  Sdružení zaniká:

-          dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze            

           sdružení.

-          rozhodnutím ministerstva vnitra.

 

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze sdružení o způsobu majetkového vypořádání, které musí být použit v souladu s původními cíly sdružení.

 

8. Závěrečná ustanovení

Záležitosti, neupravované těmito stanovami, se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 9. 2. 2011. Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR.

 

 

 


Kontakt

Hruštičky

Hruška 57
Hruška
798 27
TOPlist